RODO

RODO niezbędne informacje:

Administratorem Twoich danych osobowych jest 
PPU „Cza-Ta” Niciak Spółka jawna.
ul. Żabia 15
97-300 Piotrków Trybunalski

Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email odo@cza-ta.com.pl

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Firma CZA-TA Niciak przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami RODO tj.:
-zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
-minimialicacji i adekwatności danych,
-zasadą prawidłowości danych,
-ograniczenia celu oraz przechowywania danych,
-zasada integralności,
-poufności danych,
-rozliczalności,

Nie zbieramy i nie przetwarzamy więcej danych niż to niezbędne do realizacji do umów z Pracownikami i Kontrahentami, wykonywania obowiązków regulowanych prawem oraz realizacji celów Zakładu Pracy Chronionej. Dokładamy najwyższej staranności, aby dane te, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej. Informujemy również, że przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

więcej szczegółów tutaj.

Tutaj znajdziesz treść Ustawy o ochronie danych osobowych

Tutaj znajdziesz treść Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

 

 

REKRUTACJA:
Z dniem 25.05.2018 czyli wejściem w życie rozporządzenia RODO dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres rekrutacja@cza-ta.com.pl
Podania o pracę, CV, załączniki wysyłane na inne adresy email będą natychmiast usuwane. Zgodnie z naszą Procedurą Rekrutacyjną czas przechowywania poczty elektronicznej od kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPU CZA-TA Niciak Spółka jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żabia 15
2) kontakt odo@cza-ta.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Facebook